Criteria

Op deze pagina staan de criteria waaraan uw aanvraag voor procesondersteuning moet voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Wij behouden ons het recht voor deze criteria in de loop van de tijd te wijzigen.

Criteria

 • Het project levert op korte en/of langere termijn een positieve bijdrage aan de leefbaarheid.
 • Er is een redelijk aantoonbaar draagvlak onder bewoners/belanghebbenden, of dit is te verkrijgen.
 • Het project draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen verschillende organisaties in het dorp en/of met buurdorpen.
 • Uit het voorstel moet blijken dat het project een duurzaam karakter heeft. Wat is het effect op de lange termijn?
 • Projecten moeten obstakelvrij zijn.
 • De doelstellingen van het project zijn duidelijk. Wat wilt u bereiken en hoe gaat u meten of dit bereikt is?
 • Het project is financieel haalbaar (te maken); in het voorstel is een duidelijke begroting opgenomen.
 • Een aanvrager hoeft geen rechtspersoon te zijn, tenzij het een aanvraag betreft voor personele kosten.
 • Bedrijven kunnen alleen aanvragen doen in samenwerking met maatschappelijke partijen en met een maatschappelijk doel.
 • De initiatiefnemers zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om het project te realiseren. Deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in het voorstel.
 • Het Loket doet geen bijdrage in de exploitatie, en betaalt geen schulden af.
 • Het Loket doet doorgaans geen bijdrage aan personele kosten, tenzij het een aanvraag betreft voor planontwikkeling, fondsenwerving of planuitvoer. Het Loket hanteert hiervoor een marktconform uurtarief. Een aanvraag voor personele kosten moet daarom voorzien zijn van een offerte.
 • Evenementen kunnen een maximale bijdrage krijgen van 25% van de totale begroting, en krijgen éénmalig een bijdrage. Dit percentage is een richtlijn, de werkgroep kan ervoor kiezen om hiervan af te wijken.
 • Restauraties kunnen een maximale bijdrage krijgen van 10% van de totale begroting.
 • Een aanvraag mag niet meerdere jaren betreffen.

Personele kosten

Een aanvraag voor planontwikkeling bij het Loket Leefbaarheid sluit een aanvraag voor planontwikkeling voor hetzelfde plan bij het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheid programma uit. Aanvragen voor een financiële bijdrage voor bouwkundig advies of energetisch advies voor dorpsaccommodaties kunnen worden ingediend bij Elk dorp een duurzaam dak. Voor (bouwkundig) advies over herbestemmen van cultureel erfgoed kan een aanvraag ingediend worden bij het loket herbestemming.

Dorpsaccommodaties

Tussen het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’, het ‘NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheid programma’ en het ‘Loket Leefbaarheid’ is afgestemd dat aanvragen van dorpsaccommodaties die onroerende zaken (verbouwingen/groot onderhoud/etc.) betreffen bij het Loket Leefbaarheid en NAM worden afgewezen. Aanvragen van dorpsaccommodaties voor onroerende zaken kunnen (sinds 1 april 2016) worden ingediend bij Elk dorp een duurzaam dak. Een dorpsaccommodatie wordt gedefinieerd als een accommodatie die primair gericht is op het bieden van ruimte voor ontmoeten en voor dorpsactiviteiten aan alle dorpsbewoners en functioneert als centrale ontmoetingsplek in het dorp. Voor roerende zaken, zoals inventaris, kunnen nog steeds aanvragen bij het Loket ingediend worden.