De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 10.000,. Je kunt subsidie aanvragen voor een project gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, een evenement, of professionele ondersteuning bij planontwikkeling, fondsenwerving of uitvoer van plannen. 

De belangrijkste criteria

 • Het project levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid.
 • De subsidie kan worden aangevraagd door (de doelgroep)
  • natuurlijke personen uit de provincie Groningen,
  • rechtspersonen zonder commercieel oogmerk,
  • een samenwerkingsverband van maatschappelijke partners, gevestigd in de provincie Groningen.
 • Het project heeft aantoonbaar draagvlak onder inwoners of belanghebbenden. Draagvlak voor een aanvraag kun je bijvoorbeeld aantoonbaar maken door: te omschrijven waaruit blijkt dat bewoners achter je project staan, ook een eigen financiële bijdrage aan het project te doen, ureninzet van vrijwilligers, geleverde inspanning voor fondsenwerving bij andere fondsen en subsidieverleners, oliebollen-acties of andere manieren van crowdfunding, etc.
 • Het project draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen verschillende organisaties in het dorp en/of met buurdorpen. Loket Leefbaarheid vindt samenwerking van belang voor de leefbaarheid en ziet dit ook min of meer als een garantie voor het lange termijn effect. Wie staan allemaal achter het project en/of doen mee aan het project en profiteren mee van een financiële bijdrage? Beschrijf dit zo compleet mogelijk. Kort, helder en duidelijk.
 • Het project is toekomstbestendig.
 • Het project heeft geen negatief effect op de (gezonde) leefomgeving voor mens, natuur en milieu.
 • Het project moet binnen één jaar na subsidieverlening klaar zijn. Verlenging van deze termijn is alleen mogelijk als voor het aflopen van de termijn een schriftelijk verzoek wordt ingediend met een toelichting op de reden van de vertraging of de voortgang van de activiteit, en de verwachte duur van de vertraging. Deze verlenging is eenmalig en bedraagt maximaal drie maanden.
 • Loket Leefbaarheid Groningen subsidieert geen exploitatiekosten (vaste doorlopende gebruikskosten, denk aan huur, verzekering, energiekosten, kosten voor beheer, onderhoudskosten, afschrijving, etc.).
 • Er is cofinanciering nodig. Maximaal 80% van de subsidiabele kosten wordt vergoed. Kosten van vrijwilligersuren zijn onderdeel van de subsidiabele kosten (tegen maximaal 25 euro per uur). Maar de subsidie voor een activiteit die vrijwilligersuren bevat, mag aan het einde van het project niet hoger zijn dan de totale subsidiabele kosten exclusief de vrijwilligersuren.

Afwijzingsgronden

De aanvraag wordt in ieder geval afgewezen als het een aanvraag is:

 • Voor een project dat al eerder is gefinancierd door het Loket.
 • Als de subsidie wordt aangevraagd voor het aflossen van schulden. Ga geen financiële verplichtingen aan (het doen van aankopen, ondertekening offertes, etc.) voordat je de subsidieaanvraag hebt ingediend. Heb je dat wel gedaan dan is dit een reden voor afwijzing. De subsidieverlener wil er van overtuigd zijn dat de subsidie daadwerkelijk nodig is om de activiteit te kunnen uitvoeren. Het project mag dus nog niet zijn begonnen.
 • Die op reguliere wijze kan worden gefinancierd (wegens wettelijke taak van de overheid).

Maximale bijdrage

Maximaal 80% van de subsidiabele kosten wordt vergoed, met uitzondering van evenementen en vervangingskosten.

 • Voor evenementen is de maximale bijdrage 25% van de totale begroting. Periodiek terugkerende activiteiten kunnen één keer in de vijf jaar een bijdrage krijgen.
 • Voor vervangingskosten (kosten die worden gemaakt om tastbare bezittingen te vervangen) geldt een maximum van 50%.

De officiële regeling

Het Loket Leefbaarheid ondersteunt gezamenlijke plannen van inwoners in de provincie Groningen. Een deel is bestemd voor de gemeenten Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Midden-Groningen, Het Hogeland, Oldambt, de voormalige gemeente Winsum, de voormalige gemeente Ten Boer en het deel van Meerstad dat tot 2017 hoorde bij de voormalige gemeente Slochteren (het aardbevingsgebied, jaarlijks € 850.000, beschikbaar). Het andere deel kan besteed worden in het overige deel van de provincie (het niet-aardbevingsgebied, jaarlijks € 300.000, beschikbaar).